STATUT Fundacji “SAMOLECZENIE METODĄ BSM”

I. Postanowienia ogólne

1. Fundacja „Samoleczenie metodą BSM” zwana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 79 ) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Fundatora.
3. Założycielem Fundacji – zwanej dalej Fundatorem jest: Piotr Paweł Lewandowski, syn Józefa i Marii, który ustanowił Fundację aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Kruszewskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie dnia 8.04.1998 r. Repetytorium A Nr 1834/98.
4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Dla właściwego realizowania celów społecznych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
7. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

II Cele Fundacji

Celem Fundacji jest: Promocja i rozpowszechnianie metody leczenia BSM (Bioemanacyjnego Sprzężenia z Mózgiem) oraz ochrona zdrowia i profilaktyki.

III Realizacja celów

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie i odpłatnie poprzez:
1. Prowadzenie spotkań publicznych z wyleczonymi metodą BSM. oraz spotkań wyleczonych z chorymi. Kod PKD 94 99 Z
2. Prowadzenie publicznych konferencji na temat metody BSM , oraz z grupami zawodowymi, lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami itp., też z przedstawicielami kościołów i nauki. Kod PKD 94 99 Z
3. Prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie stosowania metody samoleczenia BSM Kod PKD 94 99 Z
4. Finansowanie i organizowanie badań naukowych dotyczących metody BSM i ochrony zdrowia. Kod PKD 72 19 Z
5. Prowadzenie terapii samoleczenia metodą BSM zarówno w domu chorego jak i placówkach wynajętych i własnych. Kod PKD 86 90 D
6. Wydawanie książek, gazet, publikacji na temat samoleczenia metodą BSM. Kod PKD 58 19 Z
7. Produkcja i dystrybucja filmów o metodzie BSM. Kod PKD 59 11 Z
8. Nadawanie audycji radiofonicznych w Internecie i w stacjach radiowych. Kod PKD 60 10 Z
9. Prowadzenie cyklicznych programów TV w Internecie i stacjach telewizyjnych.Kod PKD 60 20 Z

IV Majątek fundacji

1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 5.000,- zł oraz prawa i przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej a w szczególności.
a) darowizny osób prawnych i fizycznych, spadki, zapisy, subwencje oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
b) wpływy ze zbiórek, aukcji, przetargów, organizowanych przez fundację lub na rzecz fundacji,
c) odsetki bankowe,
d) nabyte na giełdach papiery wartościowe,
e) zyski, jakie przynosi posiadany przez Fundację majątek, prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw.
f) Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji
2. Fundusz założycielski stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatora
3. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych i korzystać z nich zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
5. Osoby fizyczne lub prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny, subwencji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 10.000,- zł lub gdy idzie o osoby zagraniczne 5.000 USD, uzyskają o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
6. Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

V Organy Fundacji

Organem Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji powoływany przez fundatora.
1.2. Zarząd składa się z 2 do 5 członków.
1.3. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz.
1.4. W skład Zarządu Fundacji wchodzą:
1) Prezes Fundacji
2) członkowie Zarządu.
1.4. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla kompetencji Fundatora, a w szczególności:
1) uchwalenie programów i planów działalności Fundacji,
2) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i innych form wsparcia Fundacji,
3) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
4) gromadzenie środków materialnych i niematerialnych służących realizacji celów,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zmian w statucie, likwidację Fundacji,
6) zawieranie umów o pracę i umów zlecenia z osobami zatrudnianymi przez Fundację,
7) obsługa administracyjna i finansowo – księgowa Fundacji,
8) zakładanie spółek celem prowadzenia działalności gospodarczej.
1.5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.
1.6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem, którego wysokość ustala Fundator na podstawie uchwały.
1.7. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz innych czynności zobowiązujących i rozporządzających upoważnieni są: prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, a także członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania.
1.8. Zarząd może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonywania czynności określonego rodzaju.
1.9. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
1.10. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Rada Fundacji
2.1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2.2. Rada Fundacji składa się z minimum 2 członków i jest wybierana na dwuletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
2.3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
2.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
2.5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
2.6. Członkowie Rady Fundacji:
– nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
– nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
– mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
2.7. Do zadań Rady należy
a. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności.
2.8. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.9. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
2.10. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2.11. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
2.12. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
2.13. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
2.14. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

VI Postanowienia końcowe

1. Zabrania się:
– udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
– przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
– wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
– zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich po cenach wyższych niż rynkowe.
2. Likwidacja Fundacji.
2.1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2.2. O likwidacji Fundacji decyduje w drodze uchwały Zarząd.
2.3. Likwidację Fundacji powierza się wyznaczonym likwidatorom.
3. Zmiana celu Fundacji. W przypadku faktycznej bądź prawnej przeszkody uniemożliwiającej dalszą realizację celu fundacji w jej dotychczasowym zakresie Zarząd w drodze uchwały podjętej jednogłośnie może dokonać zmiany celu fundacji.
4. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
5. Właściwy Minister. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
6. Czas trwania Fundacji. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieograniczony.
Statut odczytano, przyjęto i podpisano. Warszawa, dnia 1 marca 2011 r.
Piotr Lewandowski
Fundator Prezes Zarządu